Sikring av
Eiendomsverdier

Evalue er et selskap som jobber med eiendomsrådgivning, dokumentasjon og prosjektledelse. Hoveddelen av våre oppdrag er innenfor tilstandsvurderinger samt tilrettelegging av dokumentasjon ved eiendomstransaksjoner. I tillegg bistår vi med kontroll av utførelse og prosjektledelse ved utvikling og rehabilitering. 

Kontroll

Vi vet at ingen eiendommer er like, derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger for våre kunder. Enten det er nybygg som skal kontrolleres eller eksisterende bygg med behov for teknisk oppfølging!

Våre medarbeidere har høy kompetanse innen kontroll av utførelse på ulike spesialprosjekter.

Rådgivning

Vi bistår våre kunder med å få oversikt over status på deres eiendommer. Vi har effektive og gode rapporteringssystemer som sikrer kundenes eiendomsverdier.

Med vår bestillerkompetanse sikrer vi verdier for våre kunder!

h

Dokumentasjon

Vi hjelper deg med innhenting, korrigering og tilrettelegging av fdv dokumentasjon, både i prosjektfasen, drift- og forvaltningsfasen. Vi leverer våre tjenester både for næringsbygg og boligbygg. 

Tilrettelegging av dokumentasjon ved kjøp og salg av eiendom er ett av våre hovedområder.

Prosjekter

Evalue har lang erfaring innen ulike byggeprosjekter og bistår gjerne i prosjekterings- og/eller utføringsfasen for å sikre en effektiv fremdrift i byggeprosjekter. Vi har spesialkompetanse innen brannrelaterte oppdrag og innehar solid bestillerkompetanse innen fagområdet.

Vi er evalue

Vi er
evalue

Med bakgrunn i vår erfaring og kompetanse er vår ambisjon å være en samarbeidspartner som bidrar med verdi for våre kunder i hele byggets livsløp. Våre kunder konsentrerer seg om sin kjernekompetanse. Vi bidrar med å holde oversikt og kontroll for å sikre investeringer, med spesiell oppmerksomhet på områder som kan være kritisk for daglig drift, men også for langsiktig levedyktighet og økonomi.

Evalue leverer tjenester innen følgende områder:

 • Mulighetsstudie
 • Planlegging
 • Prosjektering
 • Utførelse
 • Ferdigstillelse
 • Drift og forvaltning
 • Salg
 • Mulighetsstudie

  Mulighetsstudiet er en strukturert prosess hvor man først åpner opp for å identifisere alle muligheter som kan dekke det identifiserte behov, før man snevrer inn til et håndterbart antall løsningsmuligheter. Vi vil i denne fasen kunne bistå med overordnede råd knyttet til branntekniske premisser.
 • Planlegging

  Når konseptvalget er gjort må man ved å videreutvikle konseptet og avklare omfang sikre det virksomheten får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere prosjektets berettigelse forut for planleggingsfasen. Leveransen i denne fasen vil være et grunnlag for investeringsbeslutning. Når investeringsbeslutningen er tatt og man starter den videre planleggingen, vil vår bistand omfatte blant annet vurderinger knyttet til kost/nytte, samt mulige valg av alternative branntekniske løsninger.
 • Prosjektering

  Prosjekteringsfasen er knyttet opp mot at det foreligger en Søknad om rammetillatelse eller at rammetillatelsen allerede foreligger. I denne fasen skal det foreligge ett brannkonsept etter gjeldende regelverk. Brannkonseptet vil inneholde elementer som er fanget opp i planleggingsfasen. Vår bistand vil våre å bistå prosjekteringsteamet på en slik måte at man sikrer at prosjekteringen er i samsvar med de grunnleggende forutsetningene for søknad og planlagt prosjekt. I denne fasen er også premissene for fdv dokumentasjon lagt. Vårt oppdrag vil naturlig kunne bestå av kvalitetssikring av løpende utarbeidelse av relevant grunnlag, innsamling, korrigering og tilrettelegging. Enten det gjelder næringsbygg eller boligprosjekter har vi relevant erfaring og kompetanse i forbindelse med fdv dokumentasjon.
 • Utførelse

  Under oppføring av byggeprosjektet er det behov for kontroll av utførelse opp mot prosjektert underlag. Ved hjelp av egne ansatte og samarbeidende selskaper har vi tilstrekkelig kompetanse til å kontrollere det fleste sider av byggeprosjektet. Vår erfaring med å vurdere FDV-dokumentasjon gir prosjektet verdi, enten det dreier seg om grunnlag for drift og forvaltning, boligkjøpere eller ved salg av prosjektet.
 • Ferdigstillelse

  Ved ferdigstillelse av byggeprosjekter er det svært krevende å ha kontroll over alle fag, leveranser samt om forutsetningene for bygget er ivaretatt. Definisjonen av systematisk ferdigstillelse er at man har en sikkerhet for at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav, planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er ledelsesstyrt fra planlegging til overtakelse.
 • Drift og forvaltning

  God drift og forvaltning handler om å ha full oversikt over alle detaljene i den daglige oppfølgingen og ta riktige beslutninger. Dette handler om verdisikring. Samtidig er det viktig å løpende vurdere tiltak som kan øke verdien av næringseiendommen over tid. Dersom leietakere blir godt ivaretatt, får man fornøyde kunder. Vi kan bidra med å dokumentere verdisikring og verdiskapningen som løpende foregår på eiendommen. Dette gjør vi gjennom å bistå med forslag til driftsoptimalisering ved blant annet bruk av fornuftig teknologi i kombinasjon med oppfølging av tilstedeværende og synlig driftspersonell.
 • Salg

  Vårt team bistår med tilrettelegging samt gjennomføring av teknisk due diligence av ved kjøp og salg av næringseiendom. En teknisk due diligence er en uavhengig tredjepartsvurdering av tilstand knyttet til blant annet drift og vedlikehold. Vurderingene omfatter annet lovpålagte forhold som brann, i tillegg til VVS, elkraft og øvrige fag. Vi identifiserer forskriftsmangler, etterslep av vedlikehold samt fremtidig behov for vedlikehold. En sentral del av en slik gjennomgang er å vurdere tilgjengelige fdv dokumentasjon fra både byggefase og drift og forvaltningsfasen for å sikre eiendommens dokumenterbare verdier!

Hvordan
jobber vi?

Vi bidrar med å få fullstendig oversikt og kontroll over all eiendomsdokumentasjon på deres eiendommer. Dette for å sikre at investeringene ivaretas gjennom god dokumentasjon. Vi er spesielt opptatt av at daglig drift kan dokumenteres. Dette innebærer at kontroll – service – vedlikehold av tekniske installasjoner systematisk følges opp slik at anleggenes beregnede levetid opprettholdes og at utskiftinger ikke utføres før det er nødvendig. Dette gir god økonomi.

Noen av våre referanser:

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg!
Hos oss kan du sende mail, ringe eller 
komme innom på en kaffe når som helst.